Sukuseuran säännöt

KSS:n logo 50x22Kuusiston sukuseura ry:n säännöt

1 §   Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kuusiston sukuseura ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura.

2 §   Tarkoitus ja toiminnan laatu

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Anders Granholmin (1848 – 1909) ja hänen vaimonsa Johanna Videnojan (1851 – 1894) sekä heidän jälkeläistensä vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä sekä edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

–         järjestää sukukokouksia, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
–         tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,
–         kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jäsentensä tietoon, sekä
–         harjoittaa sukuseuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3 §   Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka polveutuu Anders Granholmista ja Johanna Videnojasta sekä henkilö, joka avioliiton, avoliiton, adoption tai vastaavan kautta on liittynyt sukuun.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea sukuseuran tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy sukuseuran hallitus.

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4 §   Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta sukuseuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta tai on menettelyllään sukuseurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sukuseuraa.

5 §   Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää sukuseuran kokous. Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna voimassa olevan jäsenmaksunsa kymmenkertaisena. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 §   Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, johon kuuluu  sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan  sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi  puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §   Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 §   Tilikausi ja tilintarkastus

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajalle tarkastettaviksi viimeistään kaksi kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään yhtä kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

9 §   Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-lokakuun aikana.

Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Sukuseuran kokouksissa on jokaisella kunniajäsenellä ja jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Sukuseuran päätökseksi tulee, 12 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §   Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle vähintään 21 vuorokautta ennen kokousta Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle.

11 §   Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   kokouksen avaus
2.   valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.   todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä todetaan osanottajat
4.   hyväksytään kokouksen esityslista
5.   esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajan lausunnot edeltävältä kaksivuotiskaudelta
6.   päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.   vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kaksivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kahdelle kalenterivuodelle sekä vahvistetaan tulo- ja menoarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle
8.   valitaan hallituksen puheenjohtaja
9.   päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet
10.  valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
11.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12 §   Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä  sukukokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen.

(2009-08-31)  (PRH 2009-11-02)

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s